بال کبابی
بال کبابی
کتف کبابی
کتف کبابی
سینه بی استخوان
سینه بی استخوان
شنیسل سینه
شنیسل سینه
شنیسل فیله
شنیسل فیله
کباب لاری
کباب لاری
شنیسل کتف
شنیسل کتف
بدون استخوان مخلوط
بدون استخوان مخلوط
اسپایسی بدون استخوان ران
اسپایسی ران
اسپایسی بدون استخوان سینه
اسپایسی سینه
اسپایسی بدون استخوان مخلوط
اسپایسی مخلوط
کباب چینی ران
کباب چینی ران